Beleidsplan

Doelstelling:

De stichting ELIHU is op 6 oktober 2015 opgericht. Zij heeft volgens de statuten tot doel: de bevordering van de verkondiging van de evangelieboodschap in de meest ruime zin en hulp te bieden in elke vorm bij sociale noden. Het betreft in het bijzonder het ondersteunen van zendingsarbeid in Kameroen, waar één van de bestuursleden vele jaren samen met zijn vrouw als zendeling heeft gewerkt.

Algemene gegevens:

Naam ANBI Stichting ELIHU
KvK – nummer 64352781
RSIN/Fiscaal Nummer 855629137
Datum akte van oprichting 06-10-2015
Postadres en Bezoekadres Anklaarseweg 304, 7316MH Apeldoorn
Email st.elihu@outlook.com
Internetsite http://elihu.nl
Telefoon 0553013918
Bankrekening NL10 INGB 0007 087533

Bestuurders

Voorzitter: Dhr. W. Verwaal Secretaris penningmeester: Dhr. H. Oppenhuizen Bestuurder: Dhr. G.J. Krieger

Vermogensbeheer

De stichting ELIHU heeft geen winstoogmerk en is volledig afhankelijk van giften, legaten en schenkingen. De gevers worden langs diverse wegen op de hoogte gehouden van de financiële noden en behoeften. Dezen geven in principe zelf aan voor welke specifieke behoefte de gift bestemd is. Het bestuur kan hierin wel adviseren. Als een gever geen bestemming aangeeft, dan beslist het bestuur voor welk doel de gift wordt aangewend. De penningmeester beoordeelt of binnenkomende giften binnen de doelstelling van de stichting vallen en zodoende eventueel geweigerd moeten worden.

Beleidsplan

 • het ondersteunen van christelijk lectuurwerk, voornamelijk in Kameroen en andere Afrikaanse landen, waaronder de verspreiding van de Bijbel, kalenders, boeken en folders;
 • evangelische projecten;
 • het organiseren van conferenties;
 • het maken van bezoeken tot ondersteuning van Christenen en Christelijke gemeenten;
 • het verlenen van ondersteuning in elke vorm bij sociale noden, in voorkomende gevallen ook aan niet Christenen;
 • het verlenen van hulp aan evangelisten en evangelie ondersteunend werk, zoals schoolwerk en medisch werk.

Beloningsbeleid

De stichting bezit geen en draagt ook geen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van gebouwen, inboedel, wagenpark, etc. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten. De stichting bestaat louter om als rechtspersoon een zakelijke rekening te kunnen beheren t.b.v. het doorgeven van giften voor bovengenoemde doelen. De enige kosten die verder gemaakt worden betreffen administratie kosten. Alle overige middelen worden volledig aangewend voor de doelstelling van de Stichting ELIHU.

Verslag Werkzaamheden Boekjaar 2015

Verslag van de werkzaamheden van de Stichting ELIHU over het boekjaar 2015.

 1. In de période van 28 oktober 2015 tot en met 31 december 2015 bedroegen de inkomsten van de Stichting ELIHU in totaal € 17493,99 en de uitgaven € 16547,52.
 2. Een bedrag van ruim € 3300,00 is besteed voor de aankoop van christelijke boeken voor de Mission Chrétienne in Kameroen.
 3. Een bedrag van € 5000,00 is overgemaakt naar de rekening van de Mission Chrétienne, B.P. 98, Ebolowa, Kameroen ten behoeve van de armen.
 4. Een tweede bedrag van € 5000,00 is overgemaakt naar dezelfde rekening ten behoeve van algemene noden.
 5. De secretaris-penningmeester heeft een reis van een maand naar Kameroen gemaakt en vele plaatsen kunnen bezoeken, ook in het noorden. Hij kon naast de geestelijke hulp ook materiële hulp bieden voor het organiseren van enkele regionale conférenties. Tevens heeft hij verschillende evangelische boekhandels bezocht, waarvoor de Mission Chrétienne verantwoordelijk is.

Hier vind u het Financieel Jaarverslag van de stichting ELIHU van het boekjaar 2015 (PDF).

ANBI

De stichting ELIHU is een algemeen nut beogende instelling.